Call Us :4000-520-200
无线IO控制器 HPS-WDI

产品描述:

    Zigbee通讯IO控制器,通过无线协议的zigbee通信技术,实现智能主机与IO受控设备的无线连接与控制。可有效解决因现场环境条件原因无法布线导致的串口设备无法控制问题。

产品特性:

    3路IO收发

    无线连接:Zigbee


技术参数:

    接口:3路可编程IO

    设备地址:01-FF可调

    通讯协议 :2.4G/IEEE 802.15.4

    通讯天线 :内置天线

    通讯加密算法:128位AES

    供电电压:5V

        尺寸(MM):87.8*38*22.5 mm(L*W*H)


Nature