Call Us :4000-520-200
无线协议控制器 HPS-WCM

产品描述:

    Zigbee通讯协议控制器,通过无线协议的zigbee通信技术,实现智能主机与串口受控设备的无线连接与控制。可有效解决因现场环境条件原因无法布线导致的串口设备无法控制问题。

产品特性:

    1路串口收发、RS232、RS485复用接口、多种波特率可设置

    无线连接:Zigbee

    

技术参数:

    串口协议:支持RS232、RS485,支持1200-256000多种常用波特率

    设备地址:01-FF可调

    通讯协议:2.4G/IEEE 802.15.4

    通讯天线:内置天线

    通讯加密算法:128位AES

    供电电压:5V

    尺寸(MM):87.8*38*22.5 mm(L*W*H)


Nature