Call Us :4000-520-200
无线强电控制器 HPS-WLT

产品描述:

无线Zigbee电源终端,通过无线协议的zigbee通信技术,实现智能主机与电器设备电源的连接与控制。用户无需更改原先电源线路,只要在每路原有电源线路中加入此Zigbee电源,就能配合智能控制系统,实现无线智能控制。

产品特性:

1路灯控开关输出

无线连接:Zigbee


技术参数:

    静态:《0.75W,2.0mA

    动态:《0.75W,3.2mA

    输入电源:AC220V

    输出电压:AC220V

    输出电流:最大10A

    控制方式:手控/无线控制

    设备地址:01-FF可调

    通讯协议:2.4G/IEEE 802.15.4

    通讯天线:内置天线

    通讯加密算法:128位AES


Nature